Vedtekter for Agder MDG

12. mars 2020

Revidert på årsmøtet 2. mars 2024

§1 Stiftelse og grunnlag
Miljøpartiet De Grønne i Agder (heretter kalt MDG Agder) ble stiftet 1.09.2018, med virkning fra 1.1.2019. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§2 Formål
MDG Agder har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Agder, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. Fylkeslaget skal fremme lokal og regional politikk til partiets sentrale organer.

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet
Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 og §5 hovedvedtektene.

§4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg.

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §7).

d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valg av kandidater gjennomføres i tråd med retningslinjene for nominasjonsarbeid. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet.

f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet.

g) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i fylket, skal disse være representert.

h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§5 Styret
a) Styret i MDG Agder er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret skal bestå av minst fem medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg, sekretær og kasserer. Styret bør ha varamedlemmer som velges i nummerert rekkefølge. For å sikre god informasjonsflyt mellom fylkeslag og lokallag bør det, i den grad det er praktisk og hensiktsmessig, tilstrebes at enkelte styremedlemmer sitter i styrer på begge nivå.

c) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre hen også er ordinær styremedlem.

d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre saken.

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

h) Det opprettes et arbeidsutvalg (AU), bestående av fylkesleder, nestleder, ansattressurs, og andre fylkesstyret eventuelt ønsker inn i utvalget. Arbeidsutvalget er den operative ledelsen mellom fylkesstyremøtene, og er blant annet ansvarlig for å innstille på saker til fylkesstyret.

i) En representant fra Grønn Ungdom Agder har møte-, tale-, forslag- og stemmerett (fullverdig styremedlem) i fylkesstyret. Grønn Ungdom utpeker en fast representant og vararepresentant.

§6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget
a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

d) Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte etter innstilling fra styret. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter etter behov.

e) Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge nye representanter.

f) Fylkesstyret skal i størst mulig grad tilrettelegge for at medlemmer og frivillige med funksjonsnedsettelse kan delta på ulike arrangement. Årsmøtet skal alltid avholdes på universelt utformet sted.

§7 Tolkning av vedtektene
Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

§8 Endring av vedtektene
Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

§9 Oppløsning
Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter
– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.
Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler nærmeste overordnede nivå i Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.