MDG Agders program for 2023-2027

Les hele programmet i pdf her

Introduksjon

Vi jobber for et grønt, inkluderende og mangfoldig Agder! En region som løfter elevene, som gjør det enkelt å leve klimavennlig, som er attraktiv for grønne bedrifter, som hjelper rusavhengige og unge med dårlig psykisk helse, og som tar vare på dem som faller utenfor.

MDG vil gjøre det enklere å leve grønnere og mer solidarisk i hverdagen. Vi jobber for et Agder hvor bussen går oftere. Hvor elevene får medvirke mer i egen skolehverdag og får bedre psykisk helse. Hvor rusavhengige får hjelp på tvers av kommunegrensene. Hvor reparatørkulturen står sterkere. Hvor veiene er trygge å kjøre på, og rekkeviddeangsten redusert. Et Agder hvor flere kan sykle til skolen og jobben. Hvor levekårene er gode for alle, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet. Hvor flere flyktninger får kjenne seg trygge. Hvor utkantstrøkene har tjenester i nærheten. Og et Agder som fortsetter å være attraktivt for pionerer innenfor framtidas arbeidsplasser; fornybar energi, klimasmarte bygg` og framtidas teknologi. 

Vi tror det er mulig å skape et samfunn hvor flere får leve gode liv, uten at det går på bekostning av framtida til barna våre. Blir du med?

 

Natur og miljø

Presset på naturen fortsetter å øke, og tapet av naturmangfold har akselerert i takt med nedbyggingen. Enormt mange arter er truet av utryddelse, og vi vet ikke hva konsekvensene vil være av at artene forsvinner. Vi må slutte å bygge ned natur, restaurere mer, og ta vare på naturen vi har. 

Verne mer natur

Vi vil:

 • Verne all myr i fylket, og restaure skadet myr.
 • Få på plass flere verneområder og naturreservat, blant annet nasjonalpark i Oksøy-Ryvingen.
 • Verne og vedlikeholde kulturlandskapet vårt.
 • Forsterke ordningen med frivillig vern av skog. 
 • Være en pådriver for vern av minst 10% av det produktive skogarealet i fylket.

Ta vare på havet

Vi vil:

 • Si nei til miljøfiendtlige oppdrettsanlegg på Agder.
 • Være positive til produksjon av tang, tare, blåskjell og annen havbruk så lenge det ikke går utover det biologiske mangfoldet i havet. 
 • Rydde havet for plast gjennom strandrydding og panteordninger. 
 • Redusere bruken av plast, blant annet ved å bytte ut plast-brøytestikker med stikker laget i tre.

Ta vare på dyrene våre

Vi vil:

 • Øke innsatsen for truede arter og naturtyper, slik som villaks, sjøfugl,  gammel løvskog, hummer, kystlynghei og villrein.
 • Ha en levedyktig rovdyrbestand.
 • Etablere flere viltunderganger for amfibier, krypdyr og mindre pattedyr.
 • Beskytte sårbare artsrike veikanter mot kantslått, og at fylkeskommunens veikanter fremmer rik blomsterflora som er viktig for pollinerende insekter.
 • Jobbe for bedre forhold for kjæledyr, blant annet med å påvirke regjeringa til å utvide ordningen med dyrepoliti.

Vi må stanse nedbyggingen av natur

Vi vil:

 • At større reguleringsplaner må sees i sammenheng på tvers av kommunegrenser for å motvirke unødvendig nedbygging av natur . 
 • Stanse utbygging som står i sterk konflikt med naturverdier og biologisk mangfold, og begrense nedbyggingen generelt, blant annet ved å stanse utbygging av nye hyttefelt.
 • Belønne kommuner som tar vare på sammenhengende inngrepsfrie naturområder. Det skal lønne seg å bevare. 
 • Innføre areal- og naturregnskap og jobbe for arealnøytralitet i fylkeskommunen, og for at kommuner på Agder gjør det samme. 
 • Jobbe med interkommunale råd for å sikre arealregnskap på tvers av kommuner og regioner på Agder.
 • At fylkeskommunen gjennom samarbeidet i Kystskogbruket jobber for stedegne arter og at skogsdriften skal skje etter økologiske prinsipper. 
 • Arbeide mot salg av offentlig eid skog og utmark.
 • Avsette penger til strategisk oppkjøp av arealer med tanke på tilrettelegging for naturmangfold og naturgoder, eksempelvis artsrike nærskoger, våtmarker, vannstrenger og strandsoner.
 • Være positive til vindturbiner i områder med eksisterende inngrep (industrivind). Si nei til utbygging av vindturbiner i uberørt natur.
 • Hjelpe kommunene jobbe målrettet for å stanse farlige og negative utslipp fra store utslippspunkter.
 • Begrense bruk av veisalt på egne veier. 
 • At fylket skal motivere til stell og restaurering av slåtteng og slåttemyr.

Satse på beredskap

Vi vil:

 • Aldri bygge ned matjord eller drikkevannskilder.
 • Hjelpe kommunene i arbeidet deres med å utbedre og bygge ut tilfluktsrom, matlagre og medisinlagre.
 • Sikre tilgang til internett for alle i hele fylket. 

 

Den grønne reisen

Det er mulig å skape en region hvor det blir enklere, for barn, voksne og varer, å bevege seg grønnere. Da må bussen gå oftere, koste mindre, og ha forrang foran bilene i de store byene våre. Da må sykkelveiene til skolene i Evje og Hornnes så vel som i Arendal være trygge. Da må toget ta kortere tid til Oslo, og mer gods flyttes til sjøs. Samtidig anerkjenner vi at vi ikke får redusert utslippene nok fra transport uten å redusere transportbehovet; vi må planlegge bedre.

Reisene må bli både grønnere og tryggere. For mange i regionen vår er det fortsatt umulig og farlig å sykle, ta bussen, gå eller rulle til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Mange steder er det også farlig å kjøre bil – på grunn av dårlig trafikksikring og rassikring. Det må vi forandre på. Men fylkeskommunens budsjetter blir stadig trangere og vi må tørre å prioritere hardere. MDG vil prioritere gang- og sykkelvei, rassikring, store og små trafikksikkerhetstiltak og bussen foran store næringsveiprosjekter og økt bilisme. Vi vil fortsette å si nei til nye motorveiprosjekter der det ødelegger natur og overskygger viktigere investeringer regionen vår trenger.

Grønn mobilitet

Vi vil:

 • Forby fossilbasert cruise. 
 • Gå inn for byvekst- og bygdemiljø-avtaler i områder hvor staten åpner for det, med det premisset at pengene brukes på myke trafikanter, trafikksikkerhet i by/bygdemiljøet og kollektivtiltak. 
 • Få på plass Byvekstavtalen i Kristiansand så snart som mulig. 
 • Skjerpe nullvekstmålet i Kristiansand.
 • At alle fylkeskommunens egne kjøretøy skal være elektriske innen 2030. 
 • At fylkeskommunen stadig stiller strengere klimakrav i driftskontraktene i fylket. Målet må være at fylkeskommunens innleide tjenester går på strøm innen 2030. 
 • Støtte utbygging av ladeinfrastruktur, spesielt i distriktene og rundt viktige turistattraksjoner. 
 • Ta en aktiv rolle i utviklingen av havnene på Agder, for å sikre at det blir lettere å frakte gods på sjø. Det inkluderer;
  • å jobbe for å beholde og forsterke koblingene mellom bane og sjøtransport i Kristiansand.
  • å videreutvikle Langemyr som transporthub i Kristiansand.
  • å etablere landstrøm og ladestasjoner for skip og fiskebåter i fiskerihavnene. 
  • at anleggsmaskiner i havna skal bli elektriske.
 • Arbeide for at hele Agder skal komme inn under den nasjonale ordningen for tilrettelagt transport (TT-ordningen). Inntil da arbeide for at østre og vestre del av Agder beholder dagens ordning. 
 • Jobbe for at AKT skal få ansvar for systemet rundt TT-transporten, slik man gjør i andre fylker. 
 • At fergene våre i Hidra og Arendal fortsatt skal være helelektriske. 
 • Fortsette arbeidet for Jyllandskorridoren som en klimavennlig samferdselsåre fra Agder til Europa via Danmark.
 • Jobbe for å fremskynde utviklingen av et utslippsfritt hydrogensamarbeid for ferjer mellom Agder, Nederland og Danmark
 • Samarbeide med kommunene for å sikre plasser til bildelingsordninger i viktige kommunesentra.

Sykkel og gange: trygg ferdsel for myke trafikanter

Vi vil:

 • Samarbeidet med kommunene for å sikre trygge sykkelveier og trygg sykkelparkering.
 • Bygge flere ekspressykkelveier.
 • At fylkeskommunen skal være kreative i arbeidet sitt med å øke sikkerheten for myke trafikanter. Det kan gjelde fjerning av parkeringsplasser langs fylkesveien, etablering av fartshumper, bedre belysning, etablering av enklere sti, punkt-innsnevring, oppstramming av kryss, redusert fart samt etablering av gang- og sykkelvei på eksisterende asfalt. 
 • Videreføre prosjekt “Trygge skoleveier”. 
 • Etablere flere hjertesoner i fylket. 
 • At fylkeskommunen skal få mer oversikt over hva som skjer med trafikksikkerheten for myke trafikanter på fylkesvei i byggeprosjekter, for å hindre at utbyggere og kommunen nedprioriterer trygghet og mobilitet for syklister, gående, kollektivbrukere og rullende. 

Vei og trafikksikkerhet

Vi vil:

 • Prioritere gang- og sykkelvei, rassikring, store og små trafikksikkerhetstiltak, samt kollektivtiltak foran store næringsveiprosjekter.
 • Stanse utbyggingen av nye naturødeleggende motorveier, slik som E18 Arendal-Grimstad og E39 vest for Mandal. Bruke pengene spart på å la være å bygge nye overdimensjonerte motorveier til sikkerhets- og utbedringstiltak på eksisterende veier.  Målet er størst mulig trafikksikkerhet, fortest mulig.
 • Jobbe aktivt for nedskalering av store prosjekter der det er mulig, med økt fokus på trafikksikkerhet gjennom gjenbruk av eksisterende vei. 
 • Jobbe for å redusere farten på trafikkfarlige veier gjennom økt samarbeid med Statens Vegvesen og kommunen. Prioritere midler til fysiske tiltak som gjør det lettere for Statens Vegvesen å gå inn for redusert fart.
 • Prioritere følgende trafikksikkerhetstiltak særlig høyt: gang- og sykkelvei, tiltak for redusert fart, vegskulder, gul midtstripe og midtdelere.
 • Prioritere rassikring ved fylkesvei 42, Gåsehellertunnellen i Sirdal. 
 • Sørge for at Gartnerløkka-prosjektet i Kristiansand ikke mister fokus på de myke trafikantene, bussen og toget. 
 • Fortsatt støtte følgende næringsveiprosjekter:
  • Ny vei til Eydehavn i Arendal.
  • Ny vei til GE Healthcare i Lindesnes.

Kollektivtransport

Vi vil:

 • Øke pengekassa til AKT slik at de kan utvide tilbudet sitt.
 • At kollektivsystemet skal tilpasses folks faktiske reisebehov, blant annet ved å kartlegge hva som skal til for at flere reiser grønt i fylket vårt – også ut fra et inkluderende og feministisk perspektiv. 
 • At det skal eksistere et reelt godt kollektivtilbud i hele fylket, mens vi er villige til å prioritere høy frekvens der det er naturlig at flere tar bussen.
 • At bussen skal gå oftere i utkantstrøk i storkommunene, slik som Søgne, Songdalen og Tveit i Kristiansand, og Fevik, Tromøy og Hisøy i Arendal.
 • At bussen skal gå oftere mellom kommunesentraene i hele regionen, for å gjøre det realistisk å pendle til jobb og studier.
 • Jobbe for shuttlebusser til arbeidsplasser, med lav frekvens i arbeidstiden.
 • Opprettholde et godt rutetilbud i helgene. 
 • Sørge for god belysning rundt busstopp for å trygge reisende om kvelden. 
 • Innføre studentbillett som gjelder for hele fylket. 
 • Redusere prisen på periodekort og regionbilletter. 
 • Bygge flere venteskur og få på plass mer solcelledrevet belysning på holdeplasser. 
 • Ha USB-tilkobling på alle busser.
 • At bussen, ferja og toget skal samkjøre bedre med hverandre – både knyttet til billetter og ruter. 
 • Jobbe hardt for at AKT Svipp utvides til flere deler av fylket.
 • Jobbe for flere “park and ride”-stasjoner for både sykler og biler langs viktige kollektivakser.
 • Kreve universell utforming slik at bussene blir tilgjengelige for alle.
 • Jobbe hardt for full elektrifisering av bussene i AKT innen 2030, slik at fylkeskommunen når klimamålene sine. 
 • At flere kommuner skal få muligheten til å kjøpe eierandel i AKT, dersom de ønsker det.

Tog

Vi vil:

 • At Arendalsbanen opprettholdes. 
 • Ha universell utforming på alle togstasjonene på Agder.
 • Bygge Genistreken (sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen).
 • Sikre et rutetilbud som gjør det mulig å pendle med tog! Opprettholde pendlerrutene som går tidlig om morgenen til Oslo og ankommer på kvelden i Kristiansand.
 • Jobbe for flere sovekupeer på Sørlandsbanen.
 • Ha interrailbilletter/sesongbilletter til en lav pris på Agder.

Næringsliv

Det skjer mye nyskapende i næringslivet på Agder. Mange bedrifter jobber hardt for å omstille seg i tråd med klimamålene våre. Det er vi stolte av! Framover er det et politisk ansvar å sørge for at tempoet i den grønne omstillinga i regionen vår fortsetter å skyte fart i alle næringene. Det offentlige må gå foran i innkjøp, samarbeide tett med næringsklyngene, fortsette å støtte prosjekter innen grønn energiproduksjon, ta vare på mer matjord og støtte utsatte næringer (som fiskeri og landbruk) med midler for å gjennomføre den nødvendige omstillinga.

Landbruk og matproduksjon er helt grunnleggende i et samfunn. Vi jobber for et sterkt lokalt landbruk som bygger på god jordhelse, god dyrehelse og god dyrevelferd. Mer økologisk landbruk er en viktig spydspiss for dyrevelferd. Vi ønsker å satse på små og mellomstore bruk, hvor husdyrholdet er tilpasset gårdens ressursgrunnlag, og vil minimere bruken av importert fôr. Alt i alt kan vi da ta godt vare på og leve mest mulig av lokale ressurser.

Vi vil: 

 • Bidra til at næringsklyngene samarbeider tettere med forskningsmiljøer.
 • Sikre at behovet som tidligere var dekket av Europakontoret, nå dekkes i fylkeskommunen.
 • Opprette en pris for oppfinnsomme nye måter å dyrke mat på i byene.
 • Kartlegge, synliggjøre og tilrettelegge for muligheter for grønn nærturisme og økoturisme.
 • Jobbe mot etablering av kryptofabrikker, som sløser verdifull strøm.

 

Satse på sirkulærøkonomi

Vi vil: 

 • At fylkeskommunen benytter seg av regionale reparatører i innkjøpene sine, eller der hvor fiksing av fylkeskommunalt eie er nødvendig.
 • Innføre en sirkulær-pris hvor næringsliv og andre aktører på Agder kan konkurrere om å være best på sirkulærøkonomi.

Havbruk

Vi vil: 

 • Jobbe videre med å etablere alternative fyllingsstasjoner for fiskebåter i regionen. 
 • Etablere en tilskuddsordning i fylket for å bidra til omstilling av fiskerinæringa.
 • Jobbe videre med å sikre rekruttering til blått naturbruk ved Flekkefjord VGS.
 • Videreføre Blått Forum.

Skogbruk

Vi vil: 

 • Støtte klyngeutviklingsprosjektet knyttet til Agder Tresenter.
 • Legge til rette for videreforedling av skog lokalt på Agder. 
 • Øke bruken av kortreiste bygningsmaterialer. 

Landbruk

Vi vil: 

 • Gi vern av matjord avgjørende vekt i all arealplanlegging
 • Tilrettelegge for lokal matproduksjon og kjøpe mest mulig kortreist mat.
 • Jobbe for at landbruket kan redusere bruken av fossilt drivstoff og andre ikke-fornybare innsatsfaktorer som mineralgjødsel.
 • Støtte bønder som vil legge om produksjonen sin til økologisk landbruk.
 • Gi mer tilskudd til grøfting og andre tiltak som gjør jorda i stand til å takle mer intens nedbør i framtida. 
 • Jobbe for god dialog med landbruksnæringen i det regionale planarbeidet for klima, miljø og energi.
 • Støtte og planlegge for mer urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat.
 • Støtte forskning på arter og driftsformer som tilpasser seg bedre til et klima i endring.
 • Etablere et Grønt Forum med representanter fra skogbruket, jordbruket, friluftsliv, forskningsmiljøer og relevante miljøorganisasjoner, etter modell fra Blått Forum.

 

Klima og energi

De neste årene blir avgjørende for om vi kommer til å klare å nå verdens klimamål. Vi kan og må kutte utslipp, både lokalt og globalt. Det krever politisk vilje – og vi er klare for å gjøre jobben! Samtidig må vi innse at noe av ekstremværet allerede er her. Vi må finne systemer for god krisehåndtering og tilpasse samfunnet til et røffere vær. I overgangen til et bærekraftig samfunn trenger vi også mer grønn energi. For å forebygge kraftunderskuddet som næringslivet frykter, må fylkeskommunen både redusere eget forbruk av energi, og jobbe for at det produseres mer på fornybart vis.

Vi vil:

 • Kutte 80% av Agders CO2-utslipp innen 2030.
 • At naturbevaring, miljø, biomangfold og klimahensyn skal være bærebjelkene i det regionale planleggingsarbeidet.
 • Etablere støtteordninger for innkjøp av elsykler og lastesykler, til både næringsliv og privatpersoner.
 • Samarbeide mer med beredskapsetatene for å sikre beredskap og sikre infrastrukturen i fylket mot virkningene av klimaendringer.
 • Kartlegge hvilke områder som er ekstra utsatt for ekstremvær. 
 • Bidra til at det etableres gode løsninger for overvannshåndtering.
 • Fortsette å jobbe for karbonfangst og -lagring (CCS) på Returkraft i Agder og eventuelt andre punktutslipp.
 • Gjennomføre forsøkprosjekter hvor fylkeskommunen er klimakoordinator for kommuner som ønsker det.

Fylkeskommunens egen virksomhet skal være grønn

Vi vil: 

 • Redusere flyturer i fylkeskommunen med 50 %. Reiser innenriks skal så langt det går benytte seg av buss, tog eller elbil. 
 • Gjennomføre flere digitale møter, for å redusere transportbehovet.
 • Fjerne flere parkeringsplasser ved fylkeskommunale bygg.
 • Stille krav til fossilfrie byggeplasser i alle fylkeskommunale prosjekter.
 • Forbedre fylkeskommunens klimabudsjett og -regnskap slik at det blir mer forpliktende i løpende politiske avgjørelser.
 • Kreve klimaregnskap i alle offentlige anskaffelser og fylkeskommunale utbygginger. 
 • Stille krav til fossilfri drift av bygg og vei. 
 • 50 % reduksjon i engangsartikler i fylkeskommunalt virke.
 • Jobbe for mer plantebasert mat og 50 % mindre matsvinn i alle fylkets kantiner innen 2030.
 • Innføre vegetarmat som standard på fylkets arrangementer. De som vil ha kjøtt, kan be om det, slik vegetarianere gjør i dag.
 • Miljøsertifisere alle fylkeskommunale bygg og enheter.
 • Stille krav til miljøvennlige løsninger når det bygges fylkeskommunale nybygg, blant annet ved minst 50 % ombruk av bygningsmaterialer,  solceller på tak og vegger, solfangere, små vindmøller, bygging i tre, grønne tak, kortreiste materialer, og miljøvennlige byggematerialer der ombruk ikke er et alternativ.
 • Erstatte mest mulig nyinnkjøp av møbler i den fylkeskommunale driften med gjenbruk, bruktkjøp og reparasjon.
 • Vektlegge klima- og miljøhensyn med minst 40 % ved alle offentlige  innkjøp.

Grønn energiproduksjon og -sparing

Vi vil:

 • Jobbe målretta for å styrke havvindssatsningen på Agder (f.eks. gjennom Framtidens Havvind). Sørge for at det tas hensyn til natur, fisk og fugl.
 • Etablere støtteordninger for innkjøp av varmepumper, til både privatpersoner og næringsliv. 
 • Etablere støtteordninger for solceller til næringsliv og borettslag. 
 • Kun bygge vindturbiner i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. Si nei til utbygging av vindturbiner i uberørt natur.
 • Effektivisere eksisterende vannkraftverk i fylket, men hele tiden vurdere effekten opp mot hvordan det påvirker naturen og økosystemene.
 • Installere solceller på alle fylkeskommunale bygg der det er mulig.
 • Satse massivt på energiøkonomisering (ENØK) i alle fylkeskommunale bygg.
 • Oppfordre til samarbeid mellom fylkeskommunen og regionale forskningsmiljøer som ligger i front på teknologiske forbedringer relatert til fornybar energiproduksjon, energioverføring og energibruk. 
 • Bruke fjernvarme i nye bygg der det er mulig. 
 • Bygge infrastruktur for hydrogen og ammoniakk.   
 • Videreføre støtten til arbeidet til Electric Region Agder.

 

Skolen vår

Den videregående skolen er en viktig hverdagsarena for våre unge, avgjørende for trivsel og livskvalitet nå, og for muligheter videre i livet. Vi vil jobbe for en inkluderende skole med gode studietilbud som møter ungdommens drømmer og samfunnets behov. Yrkesfagene er et praktisk eksempel på det. MDG ønsker en tydelig satsing på psykisk helse, blant annet gjennom miljøarbeid, mangfoldig seksualundervisning, og inkludering av ulike kjønnsuttrykk og identiteter. Alle unge i Agder skal ha gode rammer for å være seg selv og finne sin vei.

Et godt skoletilbud

Vi vil:

 • Videreføre dagens ordning med poengbasert inntak til videregående skole som bygger på ideen om nærskolen, men som ikke ødelegger muligheten for å gå på en annen skole dersom man søker spesifikt til en annen linje, eller konkurrerer om plassen uten nærskolepoeng.
 • Ha likt inntakssystem for alle skoler i nye Kristiansand. 
 • Støtte friskoler/privatskoler der de gir et spesifikt tilbud som ikke dekkes av det offentlige, og ikke går utover det offentlige tilbudet. 
 • Jobbe for at flere tar yrkesfaglige utdannelser på Agder, blant annet ved å redusere antallet studieplasser i studiespesialiserende linjer. 
 • Motvirke utarming av videregående skoler i distriktene, blant annet jobbe mot videre kutt i studietilbud på skolene Eilert Sundt og Risør.
 • Styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap og forskningslinjer.
 • Styrke og fremme mulighetene for utdannelse innen grønne retninger, som bærekraftig landbruk og sykkelmekaniker-opplæring.
 • Styrke mulighetene for utdannelse innenfor kreative og praktiske fag, som design og tradisjonelt håndverk (f.eks. søm ved Sam Eyde).
 • Starte forsøksprosjekt med yrkesfaglinjer med programfag.
 • Sikre et bredt tilbud av studieprogram i kriminalomsorgen.
 • Sikre samarbeid mellom fylkeskommune og universiteter slik at elever i videregående får muligheten til å ta emner og kurs på universitetsnivå.
 • Utrede hvordan det kan bli enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.
 • Styrke oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieresenteret.
 • Jobbe for at lærlinger får økt timelønn.
 • Stille høyere krav i offentlige anbud til bruk av lærlinger og fagarbeidere. 
 • Samarbeide med næringsklynger og kommuner om lærlingplasser.
 • Samarbeide tett med ungdomsskolene om faget utdanningsvalg.
 • Gjøre Fagskolen desentralisert og utvide tilbudet til nye yrkesretninger.
 • Avvikle den nyopprettede linjen for “særlig begavede elever” uten engelsk og heller bruke pengene på andre viktige satsinger i den videregående skolen på Agder.
 • At alle videregående skoler skal kunne tilby et gratis, sunt og bærekraftig måltid i løpet av skoledagen.

Mer inkluderende skole

Vi vil:

 • Støtte forsøksordninger for en mindre teoribasert og mer yrkesrettet skole.
 • Sikre gratis mensprodukter og kondomer på alle videregående skoler.
 • Ha kjønnsnøytrale toaletter på alle videregående skoler.
 • Styrke kompetansen om minoritetsspråklighet på de videregående skolene for å hindre at flerspråklige elever faller utenfor.
 • Tildele ekstra ressurser til videregående skoler som har flere minoritetsspråklige elever.
 • Sikre elever med ulike funksjonsnedsettelser like stor mulighet til å velge utdanning, for eksempel ved å sikre god tilgang på døvetolker og universelt utformede lokaler.
 • Øke og styrke tiltak mot rasisme, mobbing og diskriminering i den videregående skolen, for eksempel gjennom å ta i bruk opplegg som Dembra på alle våre skoler.

Bedre skolehverdag

Vi vil:

 • Jobbe for at lærerne får mer tid, og pålegges mindre rapportering. 
 • Jobbe hardt for pedagogisk frihet og mindre detaljstyring i skolen, og derfor øke ansattes innflytelse over skolens organisering.
 • Støtte og styrke elevdemokratiet.
 • Opprette egne potter hvor elevrådene kan søke om penger til prosjekter eller investeringer på deres skole (benker, pizzafester osv.).
 • At alle videregående skoler i vårt fylke skal bli FN-skoler for at elevene skal lære enda mer om FNs bærekraftsmål og internasjonale forhold.
 • At det arrangeres en årlig demokratidag i fylkets videregående skoler.
 • Styrke ordninger for gratis leksehjelp, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Sikre at alle skolekantiner og kiosker i fylkeskommunen oppfyller Helsedirektoratets kostråd for mat og måltider i skolen. 
 • Forbedre seksualundervisningen og gjøre den mer aktuell for alle kjønn og seksualiteter. Jobbe for minimum én årlig undervisningsuke om seksualitet, normer og grenser på alle videregående skoler.
 • At alle videregående skoler i Agder oppretter vennskapsforbindelser med skoler i andre land.
 • Etablere trygg sykkelparkering, med lademulighet for elsykler, på alle videregående skoler.
 • Få på plass flere skolehager på de  videregående skolene i fylket.
 • Jobbe for at staten skal avvikle fraværsgrensa.
 • Ha forsøk med senere skolestart om morgenen på en VGS i fylket.
 • Jobbe for samarbeidsprosjekter mellom yrkesfag og lokalt næringsliv.
 • Oppgradere utstyrsparken i den videregående skolen.

Psykisk helse i videregående skole

Vi vil: 

 • Styrke elevtjenesten. 
 • Styrke den Pedagogisk-Psykologiske tjenesten (PPT). 
 • Jobbe for at lærere har kapasitet til å gi bedre individuell tilpasning og alternativ undervisning og vurdering der elever har behov for det. 
 • Ha undervisningsopplegg om psykisk helse for alle VG1 elever, ala Uke 6 på grunnskolen. 
 • Ansette flere psykologer, helsesykepleiere og miljøarbeidere på de videregående skolene. 
 • Jobbe for at helsesykepleierne på de videregående skolene skal være tilgjengelige til enhver tid.
 • Utvide åpningstidene til den digitale helsesykepleiertjenesten “Preikes”.

 

Inkludering, likestilling og internasjonalt ansvar 

Norge er et rikt land, og har et stort ansvar for å hjelpe andre land og bidra til å løse de globale krisene verden står ovenfor. Bistand og internasjonal solidaritet må prioriteres høyt. Samtidig må vi fortsette å gjøre Agder til en landsdel det er godt for alle å bo. Et godt samfunn er et fellesskap som inkluderer alle og sikrer likeverd. Vi heier fram alle gode krefter som bedrer barn og unges levekår.

Mangfold er en grunnleggende verdi for Miljøpartiet De Grønne. Derfor fremmer vi toleranse, kunnskap og ydmykhet overfor LHBTIQ+, funksjonsvariasjon, ulike religioner, kulturer og uttrykksformer. MDG vil at Agder skal fortsette å være en internasjonalt orientert region, som samarbeider utover i Europa og verden, så vi kan finne felles løsninger på felles utfordringer.

Solidaritet og integrering

Vi vil:

 • At Agder skal ta imot flere flyktninger.
 • Ha trygghet og forutsigbarhet i bosettingsprosesser for flyktninger, og sikre spredt bosetting.
 • At fylket skal utarbeide en oversikt over papirløse mennesker i Agder og deres utfordringer, og koordinere tiltak for å kunne gi dem helsehjelp og andre nødvendige vilkår for verdige liv.
 • Sikre gratis tannhelse for alle papirløse på Agder.
 • Styrke opplæringen i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, blant sosialarbeidere og lærere.
 • Gi videregående elever med minoritetsbakgrunn ekstra oppfølging dersom de har ønske om og behov for det.
 • Fremme åpenhet i fylkeskommunen, for eksempel gjennom medlemskap i Transparency International.
 • Stanse innkjøp av varer fra okkuperte områder og andre etisk problematiske forhold.

Likestilt arbeidsliv

Vi vil:

 • Ta initiativ til at søknader anonymiseres ved utlysning av stillinger i fylkeskommunen, for å øke mangfoldet i fylkeskommunens arbeidsstokk. 
 • Bruke moderat kvotering ved fylkeskommunale ansettelser som et virkemiddel for likestilling.
 • At ansatte i fylkeskommunen skal ha mulighet til å ha hjemmekontor når det er naturlig og ønskelig.

Likestilling, inkludering og mangfold

Vi vil:

 • Sikre at offentlig informasjon er tilgjengelig på flere språk, og med klarspråk – forståelig og enkel språkdrakt.
 • Bruke store og små museer, bygdetun, videregående skoler, historiske bygninger og kulturminner som inkluderende møteplasser for alle.
 • Jobbe for at personer med funksjonsvariasjon får sine rettigheter ivaretatt i tråd med CRPD, blant annet at de skal kunne bestemme selv hvor de skal bo.
 • Jobbe for at det finnes nok handikap-parkeringsplasser, på institusjonene fylket har ansvar for.
 • Sette av ressurser slik at eksisterende fylkeskommunale bygg og infrastruktur (f.eks. ladestasjoner) kan bli universelt utformet. 
 • Gi norsk tegnspråk større plass i det offentlige rom.
 • Jobbe for at kulturtilbud gjøres tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både når det gjelder universell utforming og ledsagerbevis for dem som trenger personlig assistanse for å delta.
 • Jobbe for å sikre tilgang til kjønnsnøytrale toaletter og, der det er mulig, ha kjønnsnøytrale garderober i alle fylkeskommunale bygg.
 • Arbeide for bevisst kjønnsnøytral begrepsbruk i fylkeskommunen. 
 • Fortsette å støtte viktig forskning på LHBTIQ+-levekår på Agder.

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet beriker, avspeiler og problematiserer vår fortid, samtid og framtid. Kreativ skapertrang er grunnleggende for både samfunnet og den enkelte. Å få delta i og oppleve kultur er viktig for folkehelsa, og kan være et viktig fristed fra kjøpepress og forbrukerkultur. Vi mener at fellesskapet aktivt skal støtte kultur og idrett, og ønsker samtidig et kulturliv som i seg selv er fritt og uavhengig. Det offentlige må legge til rette for det mangfoldige kulturlivet gjennom gode støtteordninger.

Gjøre kultur, kunst og idrett tilgjengelig for alle

Vi vil:

 • Ha fokus på mangfold i kulturpolitikken.
 • Støtte tiltak som gjør kunst, idrett, musikk, dans, drama og andre uttrykksformer tilgjengelig for flere, uavhengig av lommebok, alder, funksjonsvariasjon, bakgrunn og bosted.
 • Støtte lavterskelmøteplasser for ungdom som legger til rette for kreativitet og deltakelse, som gamingsentre og ungdomskafeer, i samarbeid med frivilligheten og kommunene.
 • Prioritere barn og ungdom i idretten. 
 • Styrke og videreutvikle det internasjonale kultursamarbeidet.
 • Styrke dialogen med frivillige organisasjoner i fylket.

Ta vare på kultur

 • Ta godt vare på gamle kulturminner.
 • Styrke innsatsen for bygdemuseer. 
 • Videreføre arbeidet med lokale kulturminneplaner i samarbeid med kommunene.
 • Styrke innsamling av den immaterielle kulturarven i Agder, som språk, sagn, mattradisjoner og tradisjonshåndverk.

Et bærekraftig kultur- og fritidstilbud

Vi vil:

 • Legge til rette for frivillige organisasjoner og flerbruk av lokaler.
 • Styrke bibliotektilbudet og ivareta gode, distriktsvennlige tilbud.
 • Jobbe for at folkebibliotekene skal tilby lån av elektrisk verktøy, symaskin, og andre praktiske ting.
 • Fase ut gummigranulat på alle fotballbaner under fylkeskommunalt eie. 
 • Stimulere til ikke-organisert idretts- og kulturvirksomhet, blant annet ved å sørge for mer kunst i det offentlige rom, og godt ivaretatt nærnatur.

Folkehelse

Et grønt, inkluderende og mangfoldig Agder vil også være et sunnere Agder. Vi vil at fylket i samarbeid med kommunene skal sette folkehelsearbeidet høyt på agendaen. Folkehelse skapes i stor grad utenfor selve helsesektoren, for eksempel i skolen, i kulturlivet, og ute i det fri. Naturen er en viktig kilde til opplevelser, psykisk helse og menneskelig trivsel, og friluftsliv gir et stort bidrag til befolkningens fysiske og psykiske helse. Naturen skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosial klasse og bakgrunn. Et inkluderende samfunn er helsefremmende og øker livskvaliteten for både vanlige og uvanlige folk. Vi jobber for at alle, spesielt sårbare grupper, skal kunne delta i samfunnet og bevege seg trygt og fritt rundt i landsdelen vår.

Vi vil:

 • Jobbe for at fylkeskommunen skal koordinere arbeidet med rusreform og bedre forebygging og rusrådgivning i alle kommuner på Agder, for å gå fra straff til hjelp på rusfeltet.
 • Arbeide for fersk og sunn mat i fylkets institusjoner.
 • Innføre et pilotprosjekt med kortere arbeidstid, etter modell fra Oslo.

Sunne nærmiljøer

Vi vil:

 • Samarbeide med kommuner for å sikre større sammenhengende naturområder for friluftsliv, på tvers av kommunegrenser.
 • At fylkeskommunen skal forplikte seg til å støtte og tilrettelegge for kyststi langs hele Agderkysten.
 • Arbeide for at naturen er tilgjengelig for alle, blant annet med et mangfold av turstier.
 • At fylket skal bidra med midler til frivillige organisasjoner til lokal gjennomføring av Friluftslivets år 2025.
 • Sette opp flere målestasjoner for å måle luftforurensningen, spesielt rundt skoler og barnehager. Vi vil jobbe for renere luft i byene ved å redusere biltrafikken og satse sterkt på kollektivtransport.
 • Arbeide for reduksjon av støy i boligområder med mye trafikk.

Psykisk helse

Vi vil:

 • Konsekvent prioritere forebyggende helsearbeid, der psykisk helse og livskvalitet er likestilt med fysisk helse.
 • Øke kompetansen om spiseforstyrrelser blant ansatte i skolen og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Seksuell helse

Vi vil: 

 • Ha tilgjengelig sexologisk kompetanse i fylkeskommunen og gi mulighet for rådgivende hjelp til kommuner som ikke har egne sexologer.
 • Sikre at alle unge på Agder tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon og nødprevensjon, også de under 16 år. 
 • Ha gratis kondomer tilgjengelig på alle videregående skoler. 
 • Etablere en skeiv handlingsplan som vurderer hvordan skolene fremmer kunnskap om og respekt for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Tannhelse

Vi vil: 

 • Prioritere at tannhelsetilbudet har et høyt faglig nivå, og jobbe for å opprettholde det desentraliserte tilbudet i fylket vårt.
 • Jobbe inn mot regjeringen for å gjøre tannhelsetilbudet gratis for flere.
 • Samarbeide med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) for å se på muligheten for å etablere et gjennomgående tannhelsetilbud for studenter i Agder.